Karta charakterystyki (SDS)

Karta charakterystyki (SDS)

26 października, 2021 Usługi 0

Z definicji karta charakterystyki (SDS, MSDS) jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu różnych substancji i produktów. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są powszechnie stosowanym systemem katalogowania informacji na temat substancji chemicznych, związków chemicznych i mieszanin chemicznych.

Karta charakterystyki produktu

karta charakterystyki preparatuInformacje zawarte w SDS mogą obejmować instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania i potencjalnych zagrożeń związanych z danym materiałem lub produktem, wraz z procedurami postępowania w przypadku rozlania. Starsze formaty MSDS mogą się różnić w zależności od źródła w danym kraju, w zależności od wymogów krajowych, jednakże nowszy format SDS jest standaryzowany na poziomie międzynarodowym. Dokument jakim jest karta charakterystyki preparatu nie jest przeznaczona przede wszystkim do użytku przez ogół konsumentów, lecz koncentruje się na zagrożeniach związanych z pracą z danym materiałem w środowisku zawodowym. Istnieje również obowiązek właściwego oznakowania substancji ze względu na ryzyko fizykochemiczne, zdrowotne lub środowiskowe. Etykiety mogą zawierać symbole zagrożenia, takie jak standardowe symbole Unii Europejskiej. Ten sam produkt (np. farby sprzedawane pod identycznymi nazwami handlowymi przez tę samą firmę) może mieć różną formułę w różnych krajach.

Skład i zagrożenia związane z produktem o nazwie ogólnej mogą się różnić w zależności od producenta w tym samym kraju. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) definiuje pewne szczegóły wykorzystywane w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, takie jak numery UN wykorzystywane do identyfikacji niektórych materiałów niebezpiecznych w standardowej formie podczas tranzytu międzynarodowego.